Zapošljavamo knjižničara/knjižničarku

Na temelju članka 27. Statuta Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova (Sl. n. 4/07), ravnateljica Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova objavljuje

NATJEČAJ

– za radno mjesto knjižničar/ka u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova, 1 izvršitelj/ica, na nepuno (20 sati tjedno) i određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

UVJETI:
a) opći uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili
– završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja te
– položen stručni ispit za knjižničara.

b) Posebni uvjeti:
– iskustvo rada s djecom i odraslima,
– poznavanje rada na računalu (MS Office, pretraživanje Interneta),
– razvijene komunikacijske vještine, proaktivnost, sposobnost rada u timu i samostalno,
– poznavanje talijanskog jezika.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:
– pismenu prijavu,
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu, odnosno elektronički zapis s podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
– potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat/kinja predložen/a za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14. i 60/14).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

S pristupnicima/cama koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor i testiranje.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe obaju spolova.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Prijave na natječaj se mogu podnijeti od 22. do 29. ožujka 2019. na adresu:
Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova, Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova, s naznakom: „Za natječaj-knjižničar/ka“.

KLASA: 112-02/19-03/1
URBROJ: 2105/03-13-19-1
Novigrad-Cittanova, 21. ožujka 2019.

<< >>